Scotland 2007

Glasgow, Part 3

The Glasgow Tube
The Glasgow Tube
Kelvingrove Museum & Art Gallery, Glasgow
Kelvingrove Museum & Art Gallery, Glasgow
Dracula's Castle... erm... University of Glasgow
Dracula's Castle... erm... University of Glasgow
Kelvingrove Museum & Art Gallery, Glasgow
Kelvingrove Museum & Art Gallery, Glasgow
Kelvingrove Museum & Art Gallery, Glasgow
Kelvingrove Museum & Art Gallery, Glasgow
Kelvingrove Museum & Art Gallery, Glasgow
Kelvingrove Museum & Art Gallery, Glasgow
Last edited: 4 January 2008 19:57:00